DN publicerade i söndags en artikel där man framlade att sommarens s.k. bloggbävning mot FRA-lagen hade flera PR-byråer bakom sig.  Reaktionerna lät förstås inte vänta sig. Med tanke på volymen av den massiva kritik som riktades mot detta lagförslag är det synnerligen svårt att föreställa sig att folkstormen inte skulle ha kommit även utan PR-byråers inblandning. Det är dock en intressant vinkel, så till vida att frågan är värd att ställas: vem kan man egentligen lita på?  (Och DN omfattas givetvis inte mindre av den frågan än någon annan avsändare).

Ett väl begagnat ord i FRA-debatten har till exempel varit massavlyssning. Detta begrepp har en oerhört starkt negativ laddning, och väcker med lätthet aversioner hos gemene man. Själv tycker jag det går att diskutera om detta är ett adekvat ordval i sammanhanget. En algoritm som har till uppgift att genomsöka enorma mängder information efter vissa särskilt utvalda sökbegrepp innebär inte per automatik att det handlar om avlyssning. Få skulle antagligen mena att virusgenomsökning eller den automatiska exekveringen av spam-filter är liktydigt med massavlyssning av all e-post som passerar en mailserver. Alltså bör man kunna sluta sig till att automatisk genomsökning av information per se inte är detsamma som avlyssning. Invändningen mot denna jämförelse är förstås att det sitter människor på FRA som kan komma att läsa e-post och annan information som når FRAs datorer. Det är dock rimligt att anta att det rör sig om en ytterst liten bråkdel av denna information som någonsin kommer kunna tas upp för granskning av en människa. Det kan, enligt mitt förmenande, närmast benämnas vara en form av ett förbehandlat stickprov. Det skall dock tillstås att detta på intet sätt medför att kritiken mot det antagna lagförslaget behöver vara mindre befogad.

Nåväl, min poäng med detta lilla utvik är alltså att lite försynt lyfta fram följande frågeställning: vad är viktigast – att vinna debatten eller vara sakligt korrekt? För en PR-byrå är svaret i alla fall givet.

Annonser